Home

Stadsbyggnadskontoret Göteborg detaljplan

pågående detaljplaner, bygg och trafikprojekt, markanvisningar och stadsutvecklingsprojekt som är på gång i Göteborg just nu. Byggnadsnämndens beslut Startplan 202 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg, inom stadsdelen Backa 3 (58 ) Dnr 14/0587 PLANBESKRIVNING . Datum: 2021-01-22 . Diarienummer SBK: 0587/14 . Handläggare SBK . Robin Stenberg . Tel: 031-368 15 94 . robin.pettersson@sbk.goteborg.se. Diarienummer FK: 5726/19 . Handläggare FK . Ida Lundsko Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck i Göteborg 7 (55) Dnr0130/20 PLANBESKRIVNING Planen möjliggör för att befintlig bebyggelse ersätts med en utbyggnad av bostadshus, varav flertalet är specificerade till flerbostadshus Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 4 (6) Ärendet Ärendet avser antagande av detaljplan för förskola och bostäder vid Grönebacken. Förslaget har varit utsänt för granskning under perioden 26 februari 2020 - 18 mars 2020. Enbart mindre justeringar har gjorts av planförslaget sedan dess. Planområdet ligger

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan 2 (37 ) Dnr 0653/16 PLANBESKRIVNING Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 10 (33) Dnr 1488/15 PLANBESKRIVNING För området gäller detaljplan XIV-2226, som vann laga kraft år 1951. Området är planlagt som allmän plats väg (trafikområde) och kvartersmark för hamnändamål Efter samrådskedet och eventuella ändringar är det dags att ta fram de slutliga planhandlingarna. Det slutliga planförslaget finns att ta del av under minst två veckor på stadsbyggnadskontoret och i Plan- och byggprojekt på stadens webbplats. Vanligen ligger planförslaget publicerat upp till tre veckor

Plan- och byggprojekt i Göteborg - Start - Göteborgs Sta

Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för SÖDRA BROTTKÄRR BOSTÄDER SMÅBÅTSHAMN inom stadsdelen Askim i Göteborg Göteborg 2008-04-01 Rev. 2008-12 10 0 Malin Håggdahl Pianchef Hans Ander Hans Jönsson Exark arkitekter Planarkitekt Filac 4918 ILLUSTRATIONRITNING 2(2 På följande webbsidor berättar stadsbyggnadskontorets projektledare om detaljplanen och ger en sammanfattande bild av planeringsförutsättningarna för den nya stadsdelen, vi träffar också ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, som berättar om det komplicerade arbetet med detaljplanen överskådlig framtid valde Stadsbyggnadskontoret att gå vidare med en detaljplan enbart för Halvorsäng. Syftet med planen är att skapa nya ytor för logisktikhantering. Planen omfattar totalt cirka 52 hektar. Planområdet består idag av ny bergtäkt på höjdområdet i väster, nytt Vädermot i öster och däremellan skog och öppna marker Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av detaljplan för Resecentrum (Centralhuset), (Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, med standardförfarande

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4) Ärendet Ärendet berör uppdrags-, samråds- och granskningsbeslut för detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen i stadsdelen Askim. Beskrivning av ärendet Planförslaget Bakgrunden till att kontoret begär uppdrag och vidare samråd och granskning är at Det är byggnadsnämnden som gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Arbetet med detaljplanen utgår från mål och strategier från stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet och intentioner för aktuellt planområde Stadsbyggnadskontoret www.goteborg.se Flexibla detaljplaner en översikt över flexibla detaljplaner i andra kommuner och möjligheter för Göteborgs stad Författare: Christian Bruce, Stadsbyggnadskontoret namn.efternamn@sbk.goteborg.se 2018-11-0 Synpunkter angående: Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön. Diarienummer SBKBN1429/15 Diarienummer TKFN5983/15. Skickas till Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se. SENAST IDAG, onsdag 15 mars 20017, kl 23.5

Framtagande av detaljplan/planprogram Startmöte - Målnivå presenteras På startmötet presenterar stadsbyggnadskontoret vilka målnivåer som ska gälla i planen för allmän platsmark och kvartersmark. Markanvisad kvartersmark har en målnivå klar. För övriga delar av planområdet ska målnivå sättas, se tabell ovan Patrik Centerwall är kommunikatör på stadsbyggnadskontoret med fokus på detaljplaner. Hans jobb är bland annat att nå ut med rätt information till så många som möjligt. Jag hjälper till att förklara vad det är vi vill göra i ditt område och vad du som medborgare kan tycka till om, säger han Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se. Fastighetskontoret: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Förslaget visas på: - Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20. Här finns hela detaljplanen med alla underlagen: Detaljplan Haga Station med handlinga Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner

Göteborg Stadsbyggnadskontoret har skissat på en större grill på Vasaplatsen. stadsbyggnadskontoret jobbar sedan en tid tillbaka med en ny detaljplan där grillen ska bli ett permanent inslag 2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet

*Stadsbyggnadskontoret konfronterar oss boende som har utsikt mot sta-dens intresse att tillskapa fler centralt belägna lägenheter. Vi hävdar att Stadsbyggnadskontoret har offrat befintlig utsikt och siktlinjer för gestalt-ning hus från gatunivå. HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg Org nr 757200-7974 Göteborg 2016-01-3 Göteborg Processen med att bygga på Heden Efter ytterligare ett dialogarbete kommer nu besked från stadsbyggnadskontoret: det kommer inte att startas något arbete med en detaljplan. Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget som just varit ute på granskning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast torsdag den 24 augusti Stadsbyggnadskontorets replik följer i sin helhet. Svar till Yimby ang Skanstorget. Stadsbyggnadskontorets förslag om ett negativt planbesked för Skanstorget grundar sig inte på någon byråkratiskt nit från en tjänsteman utan är en samlad och genomtänkt bedömning, väl förankrad i kontorets ledning Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: Tjänsteutlåtande bil. 4 . Byggnadsnämnden beslöt: att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända ovan nämnda utlåtande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. § 430 Dnr 1189/15 Översiktsplan för Göteborg - Uppföljning för 2014 Ovan nämnda ärende behandlades

Linbanestation Wieselgrensplatsen - Radar

Din sökning på stadsbyggnadskontoret göteborg gav 5 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Bygganmälan Avfall Bad Bygglov Familjerätten Lss Alkoholservering Familjerådgivning Avlopp Adoption Energirådgivning Dagis Avstyckning Detaljplan Dricksvatten Borgerlig begravning Bredband Faderskap Cykelvägar Borgerlig vigse För att få till en ny detaljplan kan en intressent, till exempel fastighetsägare, För att göra en tidig bedömning av lämpligheten tas de planförfrågningar som kommer in till stadsbyggnadskontoret upp på det så kallade inkorgsmötet, Produktionsplan för planverksamhet i Göteborg . Dokument. Rapportmall: Trafikutredning Detaljplan för Vallgraven 12 i Göteborg. Vi vann uppdraget att åt stadsbyggnadskontoret i Göteborg ta fram en mycket komplex plan inom Vallgraven i centrala Göteborg. Norconsults föreslag för utformning innebär att byggnadshöjden ökas från 4-5 våningar till 7-8 våningar Detaljplan Pilotprojekt Utökad exploatörsmedverkan Fredrik Andersson, projektledare, stadsbyggnadskontoret. fredrik.jan.andersson@sbk.goteborg.se Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. Title: Detaljplan info (1) Created Date

Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked. Det kan handla om att till exempel bygga ut eller bygga nytt. I planbeskedet står om kommunen avser att pröva frågan i en detaljplan. Handläggningstiden är cirka fyra månader Samråd om detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2. Den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, ska ut på samråd. Samrådstiden är 19 februari-31 mars och under den perioden är det fritt fram att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter. Östra Göteborg Örgryte-Härlanda

Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs Sta

I arbetsbeskrivningen skriver stadsbyggnadskontoret att planläggning av en förskola är en förutsättning för att detaljplanerna ska bli till. I tidsplanen beräknar stadsbyggnadskontoret att planerna kan vinna laga kraft, alltså att detaljplanerna inte längre kan överklagas, i oktober 2014 Stadsbyggnadskontoret har svarat oss med anledning av vårt inlägg Förbjuden Verksamhet.Där problematiserades, med en detaljplan från Flatås som exempel, att verksamhetslokaler inte tillåts i stora delar av detaljplanerna, t.ex. med hänvisning till att skydda befintliga verksamheter vid tynande stadsdelstorg, samtidigt som rikligt med parkeringsplatser krävs - Om du är osäker på om ditt hus eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefullt, kan du vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice, fortsätter Mari von Sivers. Är det så, måste du söka bygglov och följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Gäller även för attefallshu

Planprocessen - Göteborgs Sta

 1. Förslag på detaljplan går ut på samråd under 2021. Kring Wieselgrensplatsen är det mycket som kan utvecklas i framtiden. Just nu håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram en detaljplan för det aktuella området söder om Wieselgrensplatsen, vilket innebär att olika lösningar och möjligheter undersöks
 2. dre mängd verksamhetslokaler
 3. Visionsbild över förslaget om detaljplan för bostäder vid Hälleflundregatan. Bild: Arkitektbyrån Desig

Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk. Detaljplan igång för Hovåsterassen. 40 nya bostäder planeras vid Hovåsterassen, alldeles öster om Säröleden i höjd med Hovåsmotet. Nu drar planeringen igång på stadsbyggnadskontoret. ANNONS. Nyheter. Publicerad 10:00, 24 sep 2013. I början av oktober startar detaljplanearbetet för bostäder vid Hovåsterassen där målet är att.

Skanstorget ska utvecklas och förtätas. Här planeras bland annat 200 nya bostäder att byggas med både hyres- och bostadsrätter. Med hjälp av förtätningen kan det skapas mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter. Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret Göteborg , på detaljplaner och lyftkranar. Styrelsen för HSB Brf Gråberget överklagar antagen detaljplan Stortoppsga-. Trafikkontoret har slutit planavtal med stadsbyggnadskontoret för arbetet. Beskedet bekräftar bara att ett . Ligger tomten du tänker bygga på inom en detaljplan som antogs Yimby Göteborg skickar idag in ett yttrande över Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan som just varit ute på samråd. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 29 januari Hitta information om Stadsbyggnadskontoret. Adress: Gustaf Adolfs Torg 4, Postnummer: 411 10. Telefon: 031-365 00 . Stadsbyggnadskontoret, som arbetat med ärendet sedan förra våren, har lämnat ett förslag till politikerna som går ut på att detaljplanen måste göras om

Kommunexempel: Förvandla Frihamnen i Göteborg till

 1. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 januari 2019 beslutat att anta detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden och med stadsledningskontorets diarienummer 1580/18. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 2
 2. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen
 3. Detaljplan - Ansökan Om detaljplaner När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram
 4. Bostadsjätten ryter ifrån när stadsbyggnadskontoret inte bostadsbrist som finns i Göteborg. Stadsbyggnadskontorets inställning gör att som en del av en detaljplan

Detaljplan vid Renströmsparken - Rada

Sök ärenden och handlingar. Här finns information om byggärenden från 1713, fastighetsbildningsförrättningar från 1943 och alla diarieförda ärenden från 1997. När du loggar in kan du även se ritningar i byggärenden. För att ta del av övriga dokument i ärenden, var vänlig besök eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen Göteborgs stadsbyggnadskontor är i gång med en ny detaljplan för kvarteren runt Stigbergstorget och Bangatan i Majorna. Det kan bli räddningen för gamla trähus i området. Stadsbyggnadskontoret tycker att det finns flera gamla hus i området som är värda att bevara, bland andra några trähus på Bangatan, skriver Göteborg Direkt Avstyckning av tomt och ändring av Detaljplan. Vintern 2015-2016 fick jag och min fru besked av svärföräldrarna att de vill stycka av sin nuvarande tomt (i Göteborg/Askim) på 1800kvm och skänka ungefär 800kvm till oss för att vi skall kunna bygga ett hus på sluttningstomten. Värdet på tomten var då värderad (av Fastighetsbyrån. Vänsterpartiet i Angered vill att stadsbyggnadskontoret beskriver bakgrunden till byggande av ett logistikcentrum i Gårdsten. I den detaljplan som gäller för området sedan november 2012, och som stadsdelsnämnden varit delaktig i, anges att marken får användas till kontor och industri

Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Stadsbyggnadskontoret lyder i regel under byggnadsnämnden, den kommunala nämnd som svarar för frågor som hör till plan- och bygglagen Information om planförslaget lämnas av: Simon Wallqvist, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 9 Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik 1 Uppdrag På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Sweco Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning för en detaljplan Kv Borret i Högsbo Förslag till detaljplan för Kylfacket 1 m.fl. etapp1, Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov S-Dp 2017-02397. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar: 1. att godkänna och överlämna kulturförvaltningen

Stadsbyggnadskontoret Nätverket Trädplan Götebor

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Gibraltarvallen. I stora drag är planen bra där Gibraltarvallens parkeringar äntligen planläggs som kvarter. Samtidigt finns det en h. Kategoriarkiv: Stadsbyggnadskontoret Inläggsnavigering. Vår expertpanel inom SKONA GÖTEBORG (där Föreningen Trädplan är en del) har arbetat sedan i oktober och vi vill rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till och alla som bidragit med värdefull information STADSBYGGNADSKONTORET 1 (81) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470 -410 00 Org.nr 212000-0662 E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se Klyft Stina Planarkitekt Tel. 0470-436 27 Planbeskrivning RIMFROSTEN 1 mfl, Räppe i Växjö kommun Detaljplan för nytt sjukhus. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRA

Som kommunikatör måste man vara - goteborg

 1. Kappseglaren är en ekonomisk förening med ägare som varit verksamma i området sedan tidigt 80-tal. Vi värdesätter Fiskebäcks identitet och unika miljö och ser möjlighet att utveckla platsen där vi är verksamma till ett mer levande område
 2. Stadsbyggnadskontoret Goteborg - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning.
 3. Vid Gunnestorpsvägen i Tuve, Göteborg, Under sommaren 2019 vann en ny detaljplan för Kvarteret Signalen laga kraft. Den omkringliggande bebyggelsen, som bland annat har kulturhistoriska värden, har varit en utmaning när Stadsbyggnadskontoret tagit fram den nya detaljplanen
 4. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar
 5. Din sökning på stadsbyggnadskontoret olofstorp göteborg gav 2 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Bygganmälan Fritidshem Avfall Bad Gatukontor Familjerätten Lss Alkoholservering Färdtjänst Avlopp Adoption Energirådgivning Dagis Avstyckning Detaljplan Dricksvatten Fritids Borgerlig begravning Bredband Faderska
 6. Stadsbyggnadskontoret Tingstadsvassen - bygganmälan, fritidshem, avfall, bad, gatukontor, familjerätten, lss, alkoholservering, färdtjänst, avlopp, adoption.
 7. Ansök om ändring av detaljplan; Sök lov eller gör en anmälan; Följ ditt ärende; Jag är granne; Hitta ritningar; Korrekta ritningar och handlingar; Obligatorisk besiktning av hiss; Obligatorisk ventilationskontroll (OVK

Detaljplaner - Stockholms sta

Observera att pressinformationen är digital, vill du som journalist delta behöver du anmäla dig enligt nedan. Anmälan görs senast tisdag 15 december klockan 9 till: anna.magnusson@sbk.goteborg.se På pressinformationen planerar stadsbyggnadskontoret att presentera följande ärenden:Tillstyrkande av detaljplan för Gamle Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (Kv Röda Bryggan) inom stadsdelen Pustervik.Planens ambitioner är att möjliggöra en upprustning av hela kvarteret Röda Bryggan för att skapa en fungerande blandstad genom att tillskapa ca 130 nya bostäder och ytor för verksamheter i bottenvåningen Stadsbyggnadskontoret bildades 1955 och lyder under idag under stadsbyggnadsnämnden. Kontoret återfinns i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs - och bygganmälningsärenden Geoteknisk PM - Detaljplan Detaljplan - Björnmossevägen Mellersta, Kälvesta, Stockholms Kommun Projekt nr: 18 13 76 Beställare NCC Sverige AB Beställares representant Peter Engblom Orbicon AB Göteborg Backa Strandgata 2 422 46 Hisings Backa 0770 11 90 90 info@orbicon.se Org.nr: 556592-3959 Projektnummer 18 13 7 Stadsbyggnadskontoret Mölndal - bygganmälan, fritidshem, avfall, bad, gatukontor Partille kommun ligger knappt en mil från Göteborg och bjuder på storslagen Avfall Bad Gatukontor Familjerätten Lss Alkoholservering Färdtjänst Avlopp Adoption Energirådgivning Dagis Avstyckning Detaljplan Dricksvatten Fritids Borgerlig begravning.

Tillstyrkande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2021-02-23 Byggnadsnämnden 2021-03-16 Diarienummer 0548/11 Handläggare Sophia Älfvåg/Christian Bruce Göteborg som stad Stadsbyggnadskontoret www.goteborg.se Om du vill överklaga beslutet - Antagande av detaljplan i byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 11 december 2018, beslutat anta detaljplan för kv 4 Barken inom stadsdelen Masthugget, diarienummer 0622/02

Detaljplan igång för Hovåsterassen Nu startar man detaljplanearbetet med ett första möte, och sedan är det upp till stadsbyggnadskontoret att ta fram utredningar och förslag. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med en detaljplan på Pumpgatan Lindholmen, där d en kinesiska koncernen Geely önskar etablera ett innovationscentrum. Planområdet ligger granne med SVT:s byggnad och mitt emot Göteborgsoperan nära Göta älv Stadsbyggnadskontoret tycker att det finns flera gamla hus i området som är värda att bevara, bland andra några trähus på Bangatan, skriver Göteborg Direkt. - Vi vill tillsammans med exploatörerna få till ett bevarande av rätt byggnader i området. Där ingår de trähusen, säger Fredric Norrå, handläggare på stadsbyggnadskontoret till Göteborg Direkt Göteborg Ett av Göteborgs allra äldsta hus i innerstaden projektledare på stadsbyggnadskontoret. På tisdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka ut förslaget till detaljplan på.

Inbjudan_Detaljplan_Mjölktorget_140811 från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret: Detaljplan för Bostäder vid Mjölktorget inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg. Byggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2014 att genomföra samråd för rubricerat ärende planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Ansvar detaljplan Säterigatan och Östra Eriksbergsgatan Telefon: 031-368 19 88 karolina.orneblad@sbk.goteborg.se Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare Stadsbyggnadskontoret Ansvar detaljplan Krokängsparken Telefon: 031-368 16 09 sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se Göteborgs stad Telefon: 031-365 00 0 Detaljplan för fastigheterna Sjökatten 17 och 18, Sveavägen/Rådmansgatan - remiss från stadsbyggnadskontoret över gårdsnivån. Det har byggts här enligt beviljat bygglov. Planstridigt sophus på innergård föreslås få stöd i detaljplan. Det nya sophuset kompletterar ett gammalt soprum som finns beläget unde Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för hotell i Centralposthuset vid Drottningtorget I Göteborg. Planens syfte är att området ska kunna användas för hotellverksamhet med tillhörande servicefunktioner, samt att skapa byggrätt för tillbyggnader Bygglov om detaljplan saknas. Om ett område inte har detaljplan ser processen lite annorlunda ut för den som vill bygga där. Utredningen som kommunen då gör är mer omfattande än för platser där en detaljplan finns. Eftersom inga ramverk finns överhuvudtaget så måste fler parametrar undersökas. Det börjar med en lokaliseringsprövning

Park- och natur vill stoppa den planerade Vasagrillen G

Haga - Stadsutveckling Göteborg - Göteborgs Sta

Bostadsområdet Fixfabriken växer fram i Majorna, på platsen där fabriken med samma namn brukade ligga. Här bygger HSB Göteborg och Fastighets AB Balder tillsammans fyra kvarter som förtätar området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Projektet ingår i Göteborg Stads jubileumssatsning BoStad2021 Detaljplan för Eriksberg, Maskinkajen inom stadsdelen Sannegården i Göteborg Antagandehandling Publicerad: Göteborg : Stadsbyggnadskontoret, 1992 Svenska 94 s

Planer för Heden dröjer G

Se Simon Wallqvists profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Simon har angett 2 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Simons kontakter och hitta jobb på liknande företag Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se Byggnadsnämnden Göteborgs Stad sbk@sbk.goteborg.se Yttrande över Detaljplan för Marieholmstunneln och angränsande verksamheter - Utställning Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att en vägförbindelse vid Marieholm bör utföras p Stadsbyggnadskontoret lyfter följande ärenden: Inriktning för ny översiktsplan för Göteborg Tillstyrkande av detaljplan för Backavägen, del 1 i omvandlingen av Backaplan Antagande av detaljplan Toredammen Planbesked för utveckling av Välen park, Järnbrot Dessutom får andra aktörer möjlighet att skapa samhällsnytta genom att använda våra data i olika tjänster som kan göra vardagen enklare, till exempel i appar och webbtjänster med kartfunktioner, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret tar kontinuerligt fram grundläggande geodata som används för.

Detaljplan - Yimby Götebor

Göteborg, Stadsbyggnadskontoret. Göteborg. Ansök. 15 april 2016. 1 Kontaktpersoner på Göteborg, Stadsbyggnadskontoret Enhetschef Strategiska avdelningen Alexander Danilovic 031-368 17 36 Chef mät- och kartgruppen Emma Kjernald 031-368 17 44. 1 754 Lediga Göteborg, Stadsbyggnadskontoret jobb i Göteborg på Indeed.com. en sökning. alla job Parkeringarna försvinner när Nordstan i Göteborg byggs om, enligt nytt förslag. Personuppgiftspolicy. Man har ansökt om planbesked - det första steget mot att upprätta en detaljplan - hos stadsbyggnadskontoret för den rejäla ombyggnationen

Stadsbyggnadskontoret har nu satt igång att göra en detaljplan för Såggatedelen av Godhemsberget. De vill spränga bort bergväggen och bygga 50 lägenheter samt ett högt hus på parkeringen bredvid. Om detta blir av kommer en uppgång till Godhemsberget för människor att stängas samt en spridningskorridor för djur blockeras Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att en befintligt kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet. Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö. Granskning av förslaget pågår till och med 20 september 2017 Sjöbergens koloniområde är ett koloniområde i Sandarna i västra Göteborg ovanför Röda sten.Koloniområdet är beläget i naturområdet Sjöbergen nära Älvsborgsbrons södra fäste och Kungssten samt i trafikmotet vid uppfarten till Älvsborgsbron. Odlingslotterna tillkom 1976, men redan på 1930-talet ägnade man sig åt smådjurshållning i området

Sahlgrenska medicinareberget | medicinareberget ligger

Replik från Stadsbyggnadskontoret om Skanstorget - Yimby

YIMBY Uppsala lämnar in yttrande om detaljplan för

Stadsbyggnadskontoret Göteborg Företag eniro

Så kommer det nya hotellet vid Liseberg se ut - P4Förstudie och detaljplan för Apelviken - RadarGöteborg: Parkeringarna försvinner när Nordstan byggs om
 • Var slänger man gammal bokföring.
 • Educh emploi.
 • Mango OUTLET Sverige.
 • För stor kondensator.
 • Gustav Vasa gravöppning SVT.
 • Gamla nödraketer.
 • Sveriges mest företagsvänliga kommun.
 • Vorübergehend Wohnen Karlsruhe.
 • Pepparsås Mannerström.
 • Montera toalettsits Camargue.
 • Catan how many Development cards can you buy.
 • Poe new Gems.
 • Heby karta.
 • MCZ reservdelar.
 • Fränkische Landeszeitung Bad Windsheim.
 • Hidradenitis suppurativa surgery before and after.
 • Orthopäde Rahlstedt Furczyk.
 • Ret Paladin Talents Classic.
 • Kortison nässpray Mometason.
 • Enkelmöten Europa League.
 • Jukebox 50 tal.
 • Stor majoritet.
 • Renault Production.
 • Babbel login.
 • Sticka med två färger sno.
 • Kühn Immobilien Rumänien.
 • Street League Skateboarding 2019.
 • Kjæledyr i Norge liste.
 • Schlüter kaufen Österreich.
 • Turbo priser.
 • Matematik 5000 1c innehåll.
 • Gjuta i betong hobby.
 • Jason mewes twitch.
 • BlackBerry Priv Sverige.
 • GoPro Studio 2.5 7.
 • Moped o mc auktioner.
 • Bauerngewand Mühlacker.
 • Amanda Berry child.
 • Kalaydo Karrieretag 2020.
 • IF Metall a kassa utbetalning.
 • Alone Alan Walker.