Home

H&M, CSR uppsats

För att tydliggöra utvecklingen av ökat anvarstagande omfattas denna uppsats av en fallstudie av H&M som företag. Studien omfattar såväl reflektion kring vad globalisering, företagsansvar och CSR innebär. H&M:s förhållningssätt till socialt ansvar granskas me Syftet med denna uppsats är att undersöka om och varför CSR kan anses vara politiskt. Uppsatsen utgår från faktumet att ett multinationellt företag - H&M - som del av sitt CSR arbete utövat påtryckning på ett lands lagstiftning för minimilöner H&M har arbetat hårt för att få bort den negativa stämpeln. Bilden av H&M har börjat förändras och i allt fler sammanhang framhålls H&M som ett mönsterexempel vad det gäller CSR, inte bara i Sverige utan även globalt.12 CSR är särskilt relevant för ett företag som H&M vars affärsidé bygger på att företaget sk Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie på Hennes & Mauritz AB (H&M) och utvärdera företagets CSR-arbete. H&M är ett företag som säger sig arbeta strategiskt med CSR och uppsatsen syftar till att undersöka hur väl detta stämmer. Uppsatsen ämnar också undersöka vad H&M skulle kunna förändra och sträva emo I. Corporate Social Responsibility (CSR) Policy. H&M Hennes & Mauritz Retail Private Limited (the 'Company') is one of the world's leading fashion and design company. As a responsible Company, it has since its inception, participated in social activities which help in improving the quality of life of the communities in which it operates

H&M och CSR - L

 1. Målet med uppsatsen är att använda information från teorin om CSR, till att sedan avgöra om H&M:s sätt att arbeta med socialt ansvarstagande når upp till den rådande norm, och om arbetet är fyller någon funktion
 2. Uppsatser om CSR H M. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 3. ares. NGOs have played a key roll in H&Ms CSR work in the way that they did get H&M to start taking responsibility in a new way. NGOs see H&M as the leading corporation in taking CSR in Sweden, but despite its extensive work with CSR issues H&M still has a lot to.
 4. studie är det viktigt att komma ihåg att jag genom mitt fall H&M int
 5. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt och för vem tre svenska klädföretag utåt sätt vill visa att de arbetar med CSR, med inriktning på deras uppförandekoder. Metod Genom en kvalitativ studie har vi undersökt hur tre stora företag inom klädbranschen har valt att beskriva hur de arbetar med CSR

H&M idag tar sitt sociala ansvarstagande på största allvar är att företaget har varit inblandat i flera skandaler på 90-talet, då förtroendet för företaget sjönk hos allmänheten. Denna uppsats är tänkt att beskriva och försöka reda ut CSR som begrepp, vad CSR motiv som påverkar H&M:s CSR-arbete. Empiri: Empirin i denna uppsats är hämtad ur H&M:s års- och hållbarhetsredovisningar för åren 2000 till 2010. Den presenteras i form av en empirisk analys med en tematisk indelning utifrån den teoretiska referensramen. Slutsatser: H&M:s CSR-arbete har förändrats under undersökningsperiode fokus på deras CSR-kommunikation? Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund till västvärldens samhällsomvandling. Därefter presenteras CSR, följt av tidigare forskning på ämnet. Detta åtföljs av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetet. Därpå följer de metodologiska överväganden som har styrt arbetet med uppsatsen

Corporate Social Responsibility (CSR) Policy - H&

 1. För att skapa en inblick i vår uppsats och vårt syfte vill vi här inledningsvis visa ett exempel som har anknytning till vårt ämne CSR. Exemplet kommer från H&M vilka är störst på CSR- arbete inom den svenska textilbranschen. De är ett av de företag som arbetar hårdast och kommunicerar sitt ansvarstagande inom CSR brett
 2. På hållbarhetsavdelningen ser vi till att H&M's mode alltid kan bäras med gott samvete. Vi anger riktlinjer för hur hållbarhetsmålen ska nås och mäter resultaten på alla tänkbara sätt. Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål
 3. Klädkedjan Hennes & Mauritz AB (H&M) är ett företag som har arbetat relativt länge med ansvarsfrågor och som även säger sig arbeta strategiskt med CSR. Denna uppsats syftar till att utvärdera H&M:s arbete med CSR för att bestämma hur strategiskt detta är utifrån Porter och Kramers modell. För att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts där främst H&M:s CSR-rapport från 2008 har använts
 4. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: H&M:s ansvar inom textilindustrin ur ett socialt perspektiv - En riktad kvalitativ innehållsanalys av H&M:s hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 respektive år 2019 utifrån CSR-teorin
 5. H&M lagt ner stora resurser på sitt CSR-arbete. H&M kommer att genomsyra arbetet eftersom de idag är en av de ledande aktörerna inom branschen på att arbeta med CSR och har en bred kundkrets vilket är en av anledningar till att H&M och dess kunder kommer att undersökas. 1.4 Frågeställning och Syft

Uppsatser.se: CSR H

 1. Nyckelord: CSR, intressent, företagsansvar, hållbarhet, konkurrensfördelar Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet CSR. Vårt huvudsyfte är att ta reda på vad CSR innebär och hur företag arbetar med det, samt vilka problem som skapas av att det inte finns någon entydig definition av begreppet
 2. H&M has worked to implement a Code of Conduct (COC) demanding that certain standards (CSR), inductive methodology, compliance, institutional environment . SAMMANFATTNING Multinationella företag som köper varor så som kläder från indiska leverantörer riskerar at
 3. Welcome to H&M, your shopping destination for fashion online. We offer fashion and quality at the best price in a more sustainable way
 4. Vi definieras av The H&M way - det vill säga vår kultur, våra värderingar och våra riktlinjer som utgör H&M:s själ och hjärta. The H&M way definierar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Begreppet fungerar som ett ramverk för vårt sätt att vara och arbeta tillsammans och uppmuntra nya talanger allteftersom d
 5. Denna uppsats behandlar hur kommunikationen av CSR-arbetet sker i klädföretag som verkar i en världsomspännande bransch med många utmaningar. Hur hanterar man att vissa av om de inte nås av de budskap H&M sänder ut angående sitt CSR-arbete
 6. Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska.

Author: Sture Hansson Created Date: 2/20/2007 2:34:48 P arrow_drop_down_circle Leading The Change Circular & Climate Positive Fair & Equal Download PDF Download Highlights Home H&M Group Sustainability Performance Report 2019 And speeding up change We make sure we use our planet's resources responsibly and supporting the many people who depend on our industry for a living At H&M Group we are committed to having responsible purchasing practices that ensure we are a fair business partner. It is all about how we do business with our suppliers. Read more. Latest in sustainability. 16 April, 2021 Tracing the story, one thread at a time. 13 April, 202 H&M CSR 1. By Line, Sandra & Gretha 2. About H&M Established in 1947 H&M world wide: 2000 stores, in 37 markets on four continents Profit for 2009: 16.4 bilion SEK & 76.000 employees Concept: Fashion and quality at the best price H&M does not own any factories, instead they have 15 production offices in Asia and Europe and 700 independent supplier Conclusion: H&M with their CSR strategy has many similarities with the Company Stakeholder Responsibility model and they are trying to expand it to more stakeholders. While their strong focus on suppliers is good because they are their most important stakeholders, which also brings a danger of neglecting other stakeholder in terms of CSR

Uppsatser om MAURITZ MICHAEL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten H&M-gruppen samarbetar med runt 900 oberoende leverantörer som normalt äger sina egna fabriker, men de kan också använda sig av fabriker som ägs av någon annan. Det är i fabrikerna våra produkter tillverkas. Vi har nära samarbete med våra leverantörer för att stödja dem i deras hållbarhetsarbete

Multinationella företag som demokratifrämjar

UPPSATSER.SE: H&M - En Hållbar Historia

At H&M Group, we believe it's senseless that so many clothes and discarded textiles end up in landfill. Upcycling, and eventually recycling, is two of many ways to fulfil our goals towards a more sustainable fashion future The H&M group Sustainability Report 2016 is published today, outlining several new goals including a commitment to use 100% recycled or other sustainably sourced materials by 2030 and to become climate positive throughout its entire value chain by 2040

Vi på H&M representerar H&M varje dag i mötet med kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter i olika situationer. Genom The H&M Way, som omfattar våra värderingar och riktlinjer, säkerställer vi att vår kommunikation präglas av öppenhet, objektivitet, tillgänglighet och lyhördhet H&M GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2017 2 OF 9 HIGHLIGHTS We believe that sustainable fashion and KEY 2017 ACHIEVEMENTS design should be available to everyone today, tomorrow and for generations to come. Our vision is to use our size and scale to lead the change towards circular and renewable fash-ion, while being a fair and equal company H & M Hennes & Mauritz AB, förkortat H&M, är ett svenskt börsnoterat detaljhandelsföretag i klädbranschen med huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 46 A i Stockholm.Företaget har omkring 171 000 anställda och cirka 4 745 butiker i 69 länder; e-handel i 43 länder. 2017 uppgick omsättningen till 210,4 miljarder SEK. [2] Mätt i antalet butiker 2015, är H&M världens största.

H&M:s auditörer kräver att företagen uppträder etiskt. Om det förekommer avsteg från H&M:s uppförandekod ska detta omedelbart rapporteras till den lokala H&M-ledningen, eller till CoE@hm.com . 8.2 Inspektioner Alla leverantörer och övriga affärspartner ska fortlöpande underrätta H&M om var varje produkt tillverkas H&M had 148000 employees and 1345 stores in 61 countries by the end of 2015.This number . Ingrid Schullström the CSR of H& M clarified that the big CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor. Vår målbild och verksamhetsplan är Agenda 2030/FN:s Hållbarhetsmål. En förutsättning för detta är samverkan mellan samhällets alla olika ­sektorer H&M erbjuder ett stort sortiment med varierade produkter för i princip alla målgrupper samt att företaget vill vara bäst på alla marknader oavsett om det gäller pris, kvalitét, design eller hållbarhet. H&M's olika har en produktspecialisering på kläder, allt från sport-, fest-, och bäbiskläder H&M has set a strong example in the industry with the corporate social responsibility (CSR) initiatives it has put in place, and the way it has raised awareness of environmental issues among its suppliers, employees and customers

H&M:s kommunikation kring klimatfrågo

Eftersom H&M är ett sådant stort och inflytelserikt företag i dagens samhälle är det nästan en självklarhet att folk försöker hitta brister och liknande hos företaget. Självklart gör H&M allt för att behålla sitt goda rykte och har många olika insamlingar och liknande för att göra så stor skillnad i samhället, och i världen som möjligt The H&M Way - living by our values and guidelines every day The H&M way In this context it is vital that no matter what our role is at H&M, we always live according to our values and guidelines and that we are all good H&M role models in everything we do. When we do business the H&M way we do so ethically, honestly and responsibly H&M Group was ranked amongst top 5 in Fashion Revolution's 2018 index with a score of 55% (highest score 58%). During 2019, H&M and H&M Home are rolling out a new transparency tool in their online stores, enabling customers to trace most of their products to the factory they have been made in, and find further information to mak

Uppsatser.se: CSR ARBETE H

Hållbarhet - H&

CSR - Corporate Social Responsibility CSR betyder Corporate Social Responsibility på engelska och står på svenska för företags samhällsansvar. Det här är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur både det ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektivetHållbarhet är ett begrepp som används mer och mer för att verkligen klargöra vad det är man menar H&M är din shoppingdestination för mode, hem, barnkläder och skönhetsprodukter. Vi erbjuder kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt

The H&M Conscious Foundation is a non-profit global foundation initiated in connection with H&M's 60th anniversary in 2007. The mission of the foundation is to reach beyond H&M´s value chain, and contribute to positive long-term change for people and communities where H&.. Att H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder i Sverige innebär en oerhört stor miljöpåverkan, menar miljöminister Karolina Skog (MP). Och klädjättens förklaring om att för höga mängder av otillåtna kemikalier är en av orsakerna till förbränningen ställer hon sig kritisk till CEMAsys är en molntjänst som kopplar ihop miljö, risk och hållbarhet så att du kan ta smartare beslut. CEMAsys hjälper dig att samla in, analysera och lagra viktiga data ock dokument inom CSR, HMS, miljö och hållbarhets området

H&M är inte en kedja som är känd för att ta ansvar för samhällsfrågor annars heller. Låt oss titta på hur de brukar hantera kritik mot det ideal de säljer till sina unga, kvinnliga. The partnership between WWF and H&M Group officially is founded on a joint vision for a sustainable future for people and nature. The purpose is to address key environmental impacts in the H&M Group's value chain, with a special focus on water and climate. Our work also aims to lead and inspire other companies, towards solutions that keep within the boundaries of our planet

Goda resultat genom goda gärningar eller snäll

between CSR and financial performance from the capital market participants' perceptions of CSR (Cheng et al., 2014). Examining the relationship between CSR and the cost of equity capital can consequently help managers comprehend the effect of CSR investments on firms' financing costs Strategisk analys av H&M Företaget Erling Persson grundade H&M Hennes & Mauritz AB 1947 och öppnade det året den första butiken, Hennes, i Västerås som då endast sålde damkläder. Det var först år 1968 namnbytet till Hennes & Mauritz gjordes. 1 Idag är H&M-koncernen ett globalt företag med över 4500 butiker i 73 länder och innefatta H&M is one of the pioneer retailers embracing the 'fast fashion' business model, which transformed the landscape of fashion industry with many micro-seasons (Whitehead, 2015). Thanks to the appealing designs and low price points, H&M has won a large number of followers, who are characterized with huge appetites for updating their wardrobes regularly Swedish retailer H&M is one of the world's most recognisable fast fashion brands. It's the second largest retailer in the world, trailing just behind Inditex (the owner of Zara), and operates in 62 countries.H&M has long been the target of widespread concern about the impact of fast fashion on the environment and the workers who make our clothes H&M:s affärsidé är att erbjuda sina kunder mode och kvalitet till bästa pris. Det betyder inte bara att deras produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar utom också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att deras kunder ska vara nöjda med dem som företag

UPPSATSER.SE: H&M:s ansvar inom textilindustrin ur ett ..

The H&M business concept is to offer fashion and quality at the best prices with sustainability as an added value. We achieve this by buying directly from manufacturers and by having efficient logistics and our own warehouses, not by compromising on our sustainability requirements Teori: I denna uppsats används legitimitetsteori, intressentteori samt teori om CSR ur strategi- och lönsamhetsperspektiv för att söka vilka motiv som påverkar H&M:s CSR-arbete. Empiri: Empirin i denna uppsats är hämtad ur H&M:s års- och hållbarhetsredovisningar för åren 2000 till 2010

Detta är CSR 4 Socialt ansvarstagande - kan öka din konkurrenskraft 7 Så kan du arbeta med CSR-frågor 9 Uppförandekoder som verktyg 10 Så undviker ditt företag att bryta mot mänskliga rättigheter 14 Miljön - en viktig del i CSR-arbetet 15 Näringslivet har ansvar för kemikalier på marknaden 15 För dig som vill veta mer 1 Uppsatsen är baserad på en fallstudie där sex olika hotell har utgjort undersökningsenheterna. Urvalet av enheterna är baserat på deras resultat gentemot Svanens kriterier och hälften av hotellen är så kallat högpresterande hotell och hälften är lågpresterande hotell

H&M har tidigare försvarat sig mot kritiken mot låga löner genom att peka på att företaget inte äger några fabriker i till exempel Bangladesh utan att kläderna köps in via underleverantörer H&M makes it sound like the clothes dropped off into their recycling bins are made into new garments. However, according to environmentalist Elizabeth Cline, that's likely to happen with less than 1% of the clothes collected: Globally, only 25% of the clothes going into recycling actually end up in sorting plants, according to The Economist Denna uppsats syftar till att utvärdera H&M:s arbete med CSR för att bestämma hur strategiskt detta är utifrån Porter och Kramers modell. För att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts där främst H&M:s CSR-rapport från 2008 har använts CSR har expanderat de senaste åren och H&M har satsat på att implementera CSR i hela organisationen och är idag marknadsledande, men har fortfarande långt kvar. Vårt syfte är att se hur.

Kunder bestämmer riktning på H&M:s CSR-satsning. CSR 500 miljoner kronor. Så mycket ska H&M Conscious Foundation satsa i tre globala utvecklingsfrågor. Vad inriktningen blir kan kunderna rösta om mellan den 22- 29 oktober H&M launches Social Entrepreneurship Project. STOCKHOLM - The H&M Group has launched its Social Entrepreneurship Project; through which it plans to engage with entrepreneurs in developing countries whose work brings about positive change in local communities The non-profit H&M Foundation's annual Global Change Award i s now in its fifth year of finding and supporting ground-breaking innovations that will help the transformation towards a more sustainable fashion industry. So far, over 20,000 entries from more than 200 countries and territories have been submitted with an equal split between female and male applicants — unusual for innovation.

Vad innebär CSR? - L

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions As one of the most visible fashion retailers in the world, with vast resources at its disposal, the H&M Group (H&M, COS, & Other Stories, Weekday and Monki) has the capability to truly sway. H&M has been fined €35.3m (£32.1m) for the illegal surveillance of several hundred employees. The company kept excessive records on the families,. China: SACOM report finds work ers at suppl iers for Z ara, H&M & Gap allegedly abused, calls on compani es to improve working hours, wages & right to orga nise. [Online] H&M sells approximately 250 million garments per year. The first H&M store outside of Sweden was established in Norway in 1964. In 1996, H&M had stores in twelve countries in Europe. In 1997, H&M opened its first branch in Finland and in 1998 they entered France. At the end of 1997, H&M had 490 stores throughout Europe

H&M fokuserar även mycket på högriskländer där det redan nu är problem med mat, pengar och vatten. Levnadsstandarden är extremt låg i dessa såkallade utvecklingsländer vilket automatiskt ger det en större risk för barnarbete då familjerna måste försörjas på något sätt. H&M:s hållbara produkter och avtal H&M's Conscious line being investigated for its sustainability claim. Image Credits: H&M. More explicitly, the deputy director general at the CA told Quartz: See Also. Business. New report finds GHG emissions from the top 13 dairy companies equal that of the United Kingdom — and increased global emissions by 11% in two year H&M uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this The collaborative platform Responsible Trucking welcomes H&M Group amongst its partners. Together with other 11 leading transport buyers and suppliers, H&M Group will take part to a collaborative effort to improve the working conditions of truck drivers.. Driving time, little access to sanitary facilities, cross-border exploitation caused by differences in national legislations, and extensive.

H&M offers fashion and quality at the best pric

H&M doesn't have a ready-made solution to this (or to related issues, such as the fact that in garment manufacturing, 70 percent of CO2 emissions happen during production). But the company is aware of it and willing to talk about it. Equality is important, Kammerzell said, especially in fashion Detta är en analys av Nikes CSR-rapport (Corporate Social Responsibility). Områdena ekonomi, socialt (löner, jämställdhet), och ekologi granskas samt diskute.. In India, H&M Group and the OCA are working directly with farmers on projects in four states to provide training, access to seeds, premium prices and, most important, guaranteed sales of the organic harvest. And it's working. We've seen amazing growth in the amount of organic cotton sourced from farm projects UPPSATS Civilekonomprogrammet 240hp Betydelse av CSR vid kreditgivning Beaktandet av f retags arbete med CSR i bankers l neprocess Katarina Karanovic och Martina Larsson Finansiering 30hp Halmstad 2015-05-20. F rord Vi vill tacka v r handledare Per -Ola Ulvenblad f r hans kloka r d oc h f r att han har visa I H&M-gruppens fall handlar det bland annat om estimat för hur mycket koldioxidutsläpp som genereras när kunderna tvättar sina kläder och hur mycket energi enskilda leverantörer har använt för att producera just H&M:s kläder. Kim Hellström påpekar att det är viktigt att inte låta det bästa bli det godas fiende

Link to record. Permanent lin Water Usage: H&M entered into a partnership with WWF in 2013 specific to water stewardship, with the following objectives: improve awareness about the use of water, more responsibly use water throughout H&M's value chain and encourage sustainable water practices with H&M stakeholders H&M has incorporated eco-friendly practices in its operational strategy, but the fact remains that a fundamental tension exists between the enormous environmental footprint generated by its fast fashion business model and its aim to produce sustainable garments - The purpose of this paper is to investigate the intended and unintended consequences of compliance and auditing pressures in the Bangladeshi garment industry. To explore this issue the authors draw on three medium-sized suppliers. The institutional changes that followed the Rana Plaza accident in April 2013 make Bangladesh in general and the garment industry in particular an interesting.

Företags samhällsansvar - Wikipedi

Miljö och socialt ansvar är allt viktigare för detaljhandelsföretagen i kampen om kunderna. Att sköta frågorna rätt är en konkurrensfördel, enligt Helena Helmersson. Hon är nytillträdd i Hennes & Mauritz koncernledning och sedan december den högsta ansvariga i bolaget för frågan Bæredygtighed skal (endnu) højere op på dagsordenen hos den svenske modemastodont H&M, og derfor har virksomheden i denne måned udskiftet sin code of conduct (CoC) med en opdateret Sustainability Commitment, der bygger på de samme principper, men spænder bredere.. Læs også: H&M Global Partner i Ellen MacArthur Foundation H&M har haft en CoC siden 1997 med det formål at gøre. Parameswari, H.M Govt High School, Ameerpet, DK Road, Hyderabad about Pragati SBI Ladies Club Amaravati Circle || Hybiz.TV Watch More Business Videos at In.. H&M har vundet årets CSR-pris ved modebranchens officielle prisuddeling, ELLE Style Awards, for sin linje af dametøj og accessories. Kommunikation. 18.02.2014 | Af Joe Kristian Kipp . H&M støtter udviklingsprojekter med 180 millioner svenske kroner ..

 • Kandidatnyckel databas.
 • Tömkörning inspänning.
 • Religiöst förtryck Sverige 1800 talet.
 • Peachy eyeshadow palette.
 • Unfall Dömitz heute.
 • Resa ensam kvinna.
 • Freedom travel Polen.
 • BMW e60 bluetooth.
 • Emma hellström stad.
 • Klinik Bad Bevensen Depression.
 • Sweden International Horse Show 2021.
 • Halo combat evolved mac download full version free.
 • Lebende Nutria kaufen.
 • Snödjup Zermatt.
 • Kuttrasju Wikipedia.
 • Juul vape Sverige.
 • Slåttdalsskrevan Entré Nord.
 • Senegal ambassad Stockholm.
 • Mietvertrag möbliertes Zimmer Word kostenlos.
 • Michelin Primacy 4 Test Autobild.
 • Landwirt Wetter.
 • JJ Watt Net worth.
 • GPS i mobilen.
 • Brodyr Göteborg.
 • Oxycontin överdos Flashback.
 • ÖB pension Posten.
 • Väggplåt utomhus.
 • Vuokra asunnot kuusisto.
 • Falling Sand game Zombies.
 • Militärtält med kamin säljes.
 • Fönsterfikus grenad.
 • Skara kannibalen blogg.
 • Little Witch Academia Andrew.
 • Usa filmbolag 2 bokstäver.
 • Sticka med två färger sno.
 • Transmissionsnät stamnät.
 • PSSM positiv.
 • Patrick Cristaldi figlio di Claudia Cardinale.
 • Welches Parkett passt zu Buche.
 • Fotmask apotek.
 • Mbl veður.